ZONA PROFESORES ZONA ALUMNOS/FAMILIAS

+34 96 560 03 50

C/ Santa Inés, 1 03660 - Novelda

logo centenario Colegio Padre Dehon

Departament d’orientació

El Departament d’Orientació està format per:

 • Equip d’Orientació a Infantil i Primària
 • Departament d’Orientació Educativa i Professional a ESO i Batxillerat

Aquest Departament funciona al col·legi Pare Dehon des de 1997, realitza tasques de suport a l’alumnat, a l’equip docent i a les famílies.

El 24 de juny del 2008, la directora general d’Avaluació, Innovació, Qualitat Educativa i de Formació Professional, en virtut de l’Ordre de 1 març de 1990 de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència (DOGV de 30-04-90) van concedir a l’Equip d’Orientació de les etapes d’Infantil i Primària la condició de Gabinet Psicopedagògic Autoritzat, cosa que ens permet avaluar l’alumnat, orientar els equips docents i les famílies d’aquestes etapes en el procés d’ensenyament-aprenentatge. Això també té continuïtat a Secundària i Batxillerat amb el Departament d’Orientació.

Les nostres funcions són:

 • Les nostres funcions són:
  • Intervenir en les necessitats educatives de l’alumnat
  • Orientació i assessorament personal i professional.
  • Intervenció socioeducativa
  • Assessorament familiar
  • Col·laboració amb la direcció d’estudis i tutors/es
  • Assessorament als òrgans de govern
 • L’assessorament i l’atenció sociopsicopedagògic a l’alumnat en aspectes relacionats amb el desenvolupament personal, la trajectòria acadèmica, el procés de transició entre etapes i la incorporació al món laboral.
 • La col·laboració amb els tutors/es en tasques d’orientació.
 • L’assessorament al professorat per a detecció i prevenció de problemes d’aprenentatge i per al disseny i l’aplicació de mesures educatives complementàries de reforç i ampliació i altres mesures d’atenció a la diversitat.
 • L’assessorament al professorat per a la detecció de problemes d’adaptació i per al disseny i l’aplicació de mesures d’atenció a la diversitat.
 • La coordinació d’activitats d’orientació.
 • L’assessorament entre les activitats educatives i la comunitat on tenen lloc.
 • Als factors socials i culturals que condicionen les capacitats educatives
 • Atenent els pares dels nostres alumnes davant dels problemes acadèmics o d’una altra índole que es puguen anar trobant al llarg del pas pel nostre centre educatiu.
 • Orientant-les a nivell acadèmic i professional sobre les decisions futures en aquests àmbits, que els seus fills puguen tenir.
 • Intentar establir una col·laboració recíproca i afectiva entre família i educadors.
 • El desenvolupament i el seguiment del PAT (Pla d’Acció Tutorial)
 • El desenvolupament i el seguiment del POAP (Pla d’Orientació Acadèmic i Professional).
 • Desenvolupament i seguiment del Pla de Transició.
 • L’avaluació del funcionament i activitats de centre.

Responsables:

Dª Nieves Cerdán Pérez, Dª María José Navarro Soler, Dª María Dolores Albeza Asencio, Dª Gloria Amorós Pérez y Dª Sonia Antón Valls.