ZONA PROFESORES ZONA ALUMNOS/FAMILIAS

+34 96 560 03 50

C/ Santa Inés, 1 03660 - Novelda

logo centenario Colegio Padre Dehon

Educació Infantil

L’objectiu fonamental d’aquesta etapa és treballar perquè els xiquets vinguen contents a l’escola i en un ambient familiar se senten estimats i estimulats per aprendre i gaudir.

En el nostre col·legi l’educació infantil és una etapa molt important ja que en aquestes edats és on s’assenten les bases no només acadèmiques, sinó afectives i personals.

Treballem molt activament a l’aula, aprofitant qualsevol situació per fomentar la seva autoestima respectant els altres. L’autonomia es treballa de forma permanent, creant situacions perquè el xiquet / a les desenvolupe en tots els àmbits, incentivant perquè vagen augmentant la seguretat en si mateixos afavorint que se senten estimats i feliços a l’aula podent d’aquesta manera fer-los protagonistes de seu propi aprenentatge.

Considerem molt important que els xiquetss desenvolupen una personalitat receptiva i amb certs valors fonamentals com l’empatia, el respecte a la diversitat, responsabilitat, tolerància i el valor de l’amistat.

Per aconseguir aquestes fites, l’equip d’infantil hem apostat per una sèrie de metodologies innovadores que es duen a terme diàriament amb uns resultats excel·lents.

Entre els nostres programes destaquem:

EMAT Colegio Padre Dehon

EMAT (pensar, crear i elaborar explicacions, i iniciar-se en les habilitats matemàtiques bàsiques progressant en el coneixement i domini logicomatemàtic prenent consciència de les seues possibilitats).

Ludiletras

LUDILLETRES (progressar en la comunicació i expressió oral i escrita adaptant aquest mètode a la seua maduració personal, presentant el món de la lectoescriptura de forma molt motivadora per sembrar en ells l’amor per la lectura).

Estimulació temprana

Seguint la metodologia de Glenn Doman, proporcionem als nostres alumnes  les millors oportunitats de desenvolupament físic, intel·lectual i social perquè les seues capacitats i habilitats li permeten ser millor del que hagués estat sense aquest entorn ric en estímuls intel·lectuals i físics de qualitat.

Ajedrez

Mètode de mètode de pre-escacs per començar, fomentar i establir les bases d’el joc en l’etapa infantil.

A més fem servir una metodologia basada en el TREBALL PER PROJECTES de forma molt activa, programant setmanalment sessions de:

  • INTERIORITAT
  • IGUALTAT
  • Diferents temes proposats des del pla d’acció tutorial

Volem que els nostres alumnes desenvolupen determinades capacitats motrius, cognitives, emocionals amb l’objectiu d’educar-los per viure i conviure en el món.