ZONA PROFESORES ZONA ALUMNOS/FAMILIAS

+34 96 560 03 50

C/ Santa Inés, 1 03660 - Novelda

logo centenario Colegio Padre Dehon

Educació primària

Primària Col·legi Pare Dehon

Primer i segon

Objectius:

  • Despertar la curiositat i el gust per la lectura, consolidar el coneixement de les lletres i enriquir el seu vocabulari afavorint el desenvolupament de les seues habilitats comunicatives tant orals com escrites.
  • Potenciar el pensament matemàtic interioritzant les destreses i habilitats bàsiques amb l’experimentació a través de el joc i les activitats manipulatives.
  • Avançar en la seua autonomia personal i en el coneixement de l’entorn enfortint la gestió d’emocions, la confiança en un mateix i el respecte mutu.
Primaria Colegio Padre Dehon

Tercer i quart

Objectius:

  • Desenvolupar destreses comunicatives tant orals com escrites interioritzant una correcta ortografia, enfortint la seua comprensió lectora i gaudint amb la lectura.
  • Potenciar el pensament lògic i analític afavorint situacions que conduïsquen a la resolució de problemes de la vida quotidiana, interpretant dades, expressant raonaments i interioritzant estratègies de càlcul.
  • Participar de manera activa desenvolupant gradualment una actitud de compromís, responsabilitat, tolerància, flexibilitat, respecte i obertura als altres.
Primaria Colegio Padre Dehon

Cinqué i sisé

Objectius:

  • Progressar en el desenvolupament de les seues habilitats comunicatives tant orals com escrites afavorint situacions d’emprenedoria que menen a la resolució de problemes.
  • Potenciar el pensament crític en la recerca, valoració, selecció i organització de la informació estimulant l’anàlisi creatiu i sistemàtic i progressant en el coneixement d’eines digitals.
  • Afavorir una predisposició conscient per al reconeixement i regulació de les seues pròpies emocions promovent una convivència basada en el respecte, l’empatia, la col·laboració, la igualtat i la cura de l’entorn.